Previous Decade 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Next Decade

September 10, 1995

Taki Inoue skips through the gravel trap on his way to eighth place

Taki Inoue skips through the gravel trap on his way to eighth place

Top of the PageTop